Danh Sách Nhãn Từ Khóa

ModelNhãn Từ KhóaEtiquetas de Palabras ClaveEtiquetas de Palabras Clave
TK5612Cẩu Tháp Đầu ChópBán kính làm việc 56MNâng Tối Đa 6T
TK6015Cẩu Tháp Đầu ChópBán kính làm việc 60M Nâng Tối Đa 8T
TK6024Cẩu Tháp Đầu ChópBán kính làm việc 60M Nâng Tối Đa 10T
TK6520Cẩu Tháp Đầu ChópBán kính làm việc 65M Nâng Tối Đa 10T
TL5610Cẩu Tháp Đầu BằngBán kính làm việc 56M Nâng Tối Đa 6T
TL6015Cẩu Tháp Đầu BằngBán kính làm việc 60M Nâng Tối Đa 8T
TL6513Cẩu Tháp Đầu BằngBán kính làm việc 65M Nâng Tối Đa 10T
TL7022Cẩu Tháp Đầu BằngBán kính làm việc 70M Nâng Tối Đa 12T
LF3020Cẩu Tháp Gật GùBán kính làm việc 30M Nâng Tối Đa 5T
LF4015Cẩu Tháp Gật GùBán kính làm việc 40M Nâng Tối Đa 6T
LF5023Cẩu Tháp Gật GùBán kính làm việc 50M Nâng Tối Đa 10T
HC2TVận Thang LồngThang Máy Xây Dựng
DC1830Cẩu Derrick / Cẩu Mini / Cẩu TóBán kính làm việc 18M Nâng Tối Đa 4T
DC3023Cẩu Derrick / Cẩu Mini / Cẩu TóBán kính làm việc 30M Nâng Tối Đa 10T